Legal Disclaimer

 Legal Disclaimer

  • Product: We ensure that all products described and listed on the e-commerce platform are accurately represented. However, we do not guarantee that the products will fully meet the needs of every customer and we disclaim any legal responsibility for any disappointment or damages arising from the use of the products.
  • Usage: We do not assume legal responsibility for improper use or abuse of the product. Any harm or damages resulting from improper use or failure to follow the manufacturer's instructions are the sole responsibility of the user.
  • Storage: We provide storage instructions to ensure the best quality for our products. However, we do not accept legal responsibility for any damages or losses incurred due to improper use, failure to follow storage instructions, or disabling safety measures.
  • Acceptance of Disclaimer: Purchasing and using our products implies your acceptance of this legal disclaimer, and you agree not to make any legal claims, compensation demands, or legal actions against us, our employees, representatives, or suppliers regarding the use of the products.
  • Instructions and Contact: Please carefully read the product information, usage instructions, and storage guidelines before purchasing and using our products. If you have any questions or concerns regarding this legal disclaimer, please contact us before making a purchase.

Note: This legal disclaimer does not affect your legal rights, but it aims to limit our liability to the maximum extent permitted by applicable laws.

------------------------------

Miễn trừ trách nhiệm pháp lý:

  • Sản phẩm: Chúng tôi cam mô tả chính xác tất cả các sản phẩm được đăng bán trên sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo rằng sản phẩm sẽ hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với sự thất vọng hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm.
  • Sử dụng: Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc sử dụng sai cách hoặc lạm dụng sản phẩm. Sự tổn thương hoặc thiệt hại phát sinh do việc sử dụng không đúng cách hoặc không tuân thủ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất là hoàn toàn trách nhiệm của người sử dụng.
  • Bảo quản: Chúng tôi cung cấp hướng dẫn bảo quản để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho sản phẩm. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh do sử dụng không đúng cách, không tuân thủ hướng dẫn bảo quản hoặc vô hiệu hóa các biện pháp an toàn.
  • Chấp nhận miễn trừ trách nhiệm: Việc mua và sử dụng sản phẩm của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận miễn trừ trách nhiệm pháp lý và không đưa ra bất kỳ khiếu nại pháp lý, yêu cầu bồi thường hoặc truy cứu pháp lý đối với chúng tôi, nhân viên, đại diện hoặc nhà cung cấp của chúng tôi về việc sử dụng sản phẩm.
  • Hướng dẫn và liên hệ: Vui lòng đọc kỹ thông tin sản phẩm, hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn bảo quản trước khi mua và sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào về miễn trừ pháp lý này, hãy liên hệ với chúng tôi trước khi tiến hành mua hàng.

Lưu ý: Miễn trừ pháp lý này không ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của bạn, nhưng nhằm mục đích hạn chế trách nhiệm của chúng tôi trong phạm vi tối đa cho phép theo luật pháp hiện hành.

Back to blog